Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów i kontrahentów firmy Es-Torr Sp. z o. o.
Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że firma Es-Torr Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Gronowej 22/313, 61-655 w Poznaniu przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest bezpośrednio firma ES-Torr Sp. z o. o.
 2. Dane są pozyskiwane w wyniku przeprowadzanych czynności cywilno-prawnych sprzedaży/zakupu, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.
 3. W skład posiadanych danych wchodzą wszystkie lub niektóre z wymienionych pozycji: imię, nazwisko, tytuł naukowy, stanowisko, adres firmy wraz z powszechnie dostępnymi danymi firmy (KRS, NIP, Regon, …), adres firmowy do korespondencji i dostaw, numery służbowe telefonu i faksu, e-mail.
 4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z klientami i kontrahentami, a w szczególności:
  • Gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę.
  • Gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  • Gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  • Gdy jest to niezbędne dla realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:
  • wykonywania umów kupna-sprzedaży oferowanych produktów i usług oraz prowadzenia rozmów techniczno-handlowych,
  • marketingu bezpośredniego,
  • finansowo – księgowych,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane wyłącznie (jeśli zaistnieje taka potrzeba):
  • operatorom pocztowym i logistycznym,
  • bankom w zakresie realizacji płatności,
  • organom upoważnionym przez prawo do otrzymywania danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na niezgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 12. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
 13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 14. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez ES-Torr Sp. z o. o. prosimy o kontakt e-mailowy z Administratorem Danych Osobowych ado@es-torr.pl.